OLDALAK (MENÜ)

AZ OLDAL MENŰJE SZERINT

                             Király VEGYES OLDAL - HÍREKKirály

                                    2018.08.16

A nyugdíjasok az idei évben is számíthatnak nyugdíjprémiumra, amennyiben azt a gazdasági növekedés lehetővé teszi. A nyugdíjprémium összegéről és kifizetésének idejéről ősszel születhet döntés – közölte a Pénzügyminisztérium (PM) az MTI-vel csütörtökön.

Közölték: ebben az évben 32 milliárd forintot különített el a kormány a nyugdíjprémium kifizetésére. Nyugdíjprémium kifizetésére akkor nyílik lehetőség, ha a GDP-bővülése meghaladja a 3,5 százalékot, miközben a költségvetési hiány mértéke is a tervek szerint alakul. A tárca számításai szerint az idei év egészében 4,3 százalékkal nőhet a gazdaság, aminek elérését a legfrissebb 4,5 százalékos féléves adat is alátámasztja.A PM hangsúlyozta az ellátások értékállóságának garantálásán túl a gazdasági növekedés függvényében nyugdíjprémium is megilleti az érintetteket.Kiemelték: a kormány célja, hogy sikeres gazdaságpolitikájának eredményeiből minden magyar ember részesülhessen. A polgári kormány megbecsüli a nyugdíjasokat, akik az elmúlt évtizedekben munkájukkal és a családban betöltött szerepükkel nagymértékben hozzájárultak az ország gyarapodásához – írták.Magyarország történetében először tavaly kaphatott minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyszeri, átlagosan 12 ezer forintot – emlékeztetnek.A nyugdíjprémium összege az irányadó szabály szerint a GDP növekedésnek mértékétől függ, amelynek 3,5 százalék feletti részével szorozzák meg a havi nyugdíj összegének negyedét, legfeljebb 20 ezer forintot. A 4,3 százalékos GDP-növekedés 0,8 százalékponttal haladja meg a küszöböt így a nyugdíjprémium maximális összege 16 ezer forint lehet.

=============================================================

                                    2018.08.15

                        Ez már az infláció előjele ???

Vegyesen alakult a forintárfolyam szerdára virradóra a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.

A forint az euróval és a svájci frankkal szemben szerény nyereséget ért el, miközben a dollárral szemben kissé gyengült.Az eurót a kedd esti 323,05 forint után szerda reggel fél nyolckor kissé alacsonyabban, 322,79 forinton jegyezték. A svájci frank jegyzése pedig 286,60 forintról 286,08 forintra ment le.A dollár jegyzése 284,90 forintról 285,00 forintra emelkedett.

 ==============================================

                                      2018.08.01

              2018. évi LIII. törvény a magánélet védelméről*

A magánélet, a családi élet, az otthon és a kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog együttesen az ember veleszületett méltóságából ered, amely mindenkit megillet. A  magánélethez való jog az  emberi lét és önazonosság kiteljesedéséhez elengedhetetlen, hiszen az az emberi személyiség érinthetetlen tartományát határolja körül. Magánélethez való jog minden embert megillet, és azt a  közügyek szabad vitatása során is tiszteletben kell tartani, erre figyelemmel a  közéleti ügyek szabad megvitatása sem járhat a  magán- és családi élet, valamint az  otthon sérelmével. Az  Alaptörvénnyel összhangban a  közéleti szereplőt is megilleti a  magánélet védelme és az  otthon nyugalma. A  törvény kimondja, hogy közéleti szereplő tűrni csak közéleti tevékenységével összefüggésében köteles. Az infokommunikáció korszerű eszközei a  kapcsolattartás napi formáit is megváltoztatták, így a  magánélet védelme kiterjed a fizikai és az interneten megvalósuló zaklatásra egyaránt. Az egyén méltóságát és magánélethez fűződő jogát biztosítani kell a közösségi médiatérben is. Ezért a törvényalkotó szándéka garantálja az egyén számára a privátszféra biztonságát a magáncéllal megosztott és közzétett tartalmak tekintetében is. Az Alaptörvény hetedik módosításával kiegészített VI.  cikkére és az  alapvető jogok korlátozhatóságának Alaptörvényben meghatározott általános kereteire, valamint az  Alkotmánybíróság gyakorlatára figyelemmel, az  Országgyűlés a  magánélethez való jog hatékony biztosítása céljából, továbbá annak érdekében, hogy a  jogalkalmazás figyelmét felhívja a  magánélethez való jogot érintő aktuális kihívásokra, egyben annak okán, hogy a jogvitákban érvényesíthető legyen a magánélethez való jog fokozott védelme, a következő törvényt alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Célok és alapelvek 1. § Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását (a  továbbiakban együtt: magánélethez való jog) tiszteletben tartsák. 2. § (1) A magánélethez való jog a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog része, amelynek értelmében az egyént szabadság illeti meg élete felelősségteljes, önálló alakítására, család, otthon és emberi kapcsolatok létesítésére és megóvására. (2) A magánszféra fokozott védelmét szolgáló alapvető szabályokat törvény állapítja meg. E jog csak más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, a  magánélethez való jog lényeges tartalmának és az  emberi méltóságnak a  tiszteletben tartásával korlátozható. (3) A  magánélethez való jog lényege, hogy azt – külön törvényben meghatározott kivételekkel – az  egyén akarata ellenére mások ne sérthessék meg. (4) A magánélethez való jog gyakorlása során mindenki köteles mások jogait tiszteletben tartani. 3. § Az állam elősegíti és támogatja a  magánszféra tiszteletben tartását előtérbe helyező szemlélet kialakulását és fenntartását a társadalmi és a gazdasági élet valamennyi területén. 4. § A magánélethez való jogot érintő jogszabályokat az Alaptörvénnyel, valamint a magánélet hatékonyabb védelme céljából e törvény rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. 5. § A magánélethez való joga megsértése esetén mindenki – külön törvényben meghatározott módon – hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 6. § A magánélethez való jog védelmének részletes szabályait külön törvények, különösen a  Polgári Törvénykönyv, a Büntető Törvénykönyv és az információs önrendelkezésről szóló törvény rendezik.

2. A magánélethez való jog egyes kiemelt területeivel kapcsolatos rendelkezések 7. § (1) Mindenkinek joga van arra, hogy magánéletét fokozott védelem illesse meg, és azt más előtt csak saját akaratából vagy törvényben meghatározott esetben fedje fel. (2) A  közéleti szereplő magán- és családi életét, valamint otthonát a  közéleti szereplőnek nem minősülő személlyel azonos védelem illeti meg. (3) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket biztosító magán- és családi életre, otthonra és kapcsolattartásra, ennek tiszteletben tartása mindenkinek a kötelezettsége. 3. A magánélet tiszteletben tartásához való jog 8. § (1) A  magánélet tiszteletben tartásához való jog célja, különösen a  névviseléshez való jog, a  személyes adatok, a magántitok, a képmás és hangfelvétel, a becsület és a jó hírnév védelme. (2) A  magánélet tiszteletben tartásához való jog megsértését jelentheti az  egyén által különösen a  magánélettel kapcsolatban megőrizni kívánt személyes adattal, titokkal, képmással, hangfelvétellel való visszaélés, vagy a becsület és a jó hírnév megsértése. (3) Az  interneten kizárólag magáncélból közölt személyes adat – a  kötelező adatkezelés eseteit kivéve – az  érintett egyértelmű 

hozzájárulásával használható fel. 4. A családi élet tiszteletben tartásához való jog 9. § (1) Mindenkinek joga van arra, hogy családi életét mint a magánélet közegét, fokozott védelem illesse meg. (2) A családi élet tiszteletben tartásához való jog az egyént és családtagját együtt is megilleti. (3) A  családi élet tiszteletben tartásához való jog sérelmét jelenti különösen mások családi életének jogosulatlan megsértése, zavarása vagy mások családi életébe való jogosulatlan beavatkozás. 5. Az otthon tiszteletben tartásához való jog 10. § (1) Az  állam jogi védelemben részesíti az  otthon nyugalmát. Az  otthon nyugalma biztosítja a  magán- és családi élet kibontakozását, továbbá a  magánszféra szabad és teljes megélését. Ennek tiszteletben tartása érdekében mindenkinek az otthonát mint magánéletének, családi életének színterét fokozott védelem illeti meg. (2) Az otthon tiszteletben tartásához való jog sérelmét jelenti különösen mások otthonába való jogosulatlan behatolás, vagy egyéb sértő, zavaró, zaklató módon történő jogosulatlan beavatkozás. (3) Akit az  otthon tiszteletben tartásához való jogában megsértenek, a  12–13.  § szerinti jogkövetkezményeken kívül külön törvényben meghatározottak szerint egyéb, így különösen birtokvédelmi, szomszédjogi, tulajdonvédelmi igényeket is érvényesíthet. 6. A kapcsolattartás tiszteletben tartásához való jog 11. § (1) A  magánközlések, az  élőszóban, telefonbeszélgetés, hagyományos vagy elektronikus levelezés során vagy egyéb kommunikációs eszközök segítségével átadott magánjellegű információk a kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog védelme alá tartoznak. Az  egyént fokozott védelem illeti meg mind a  zaklatás hagyományos, mind a zaklatás valamennyi internetes formájával szemben. (2) A  kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog kiterjed a  magánkommunikáció bármely módon történő megfigyelésével szembeni védelemre is. 7. A magánélethez való jog megsértésének személyiségi jogi jogkövetkezményei 12. § Akit magánélethez való jogában megsértenek, a  jogsértés ténye alapján – az  elévülési időn belül – az  eset körülményeihez képest a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint követelheti a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; b) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; c) azt, hogy a  jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot; d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását; e) azt, hogy a  jogsértő vagy jogutódja a  jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a  jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint. 13. § (1) Akit magánélethez való jogában megsértenek, a  Polgári Törvénykönyv szabályai szerint sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért. (2) Aki a magánélethez való jogának megsértéséből eredően kárt szenved, a 12. §-ban foglalt igényeken kívül a Polgári Törvénykönyvnek a jogellenesen okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a jogsértőtől kárának megtérítését, valamint külön törvényben meghatározottak szerint egyéb igényeket is érvényesíthet. 8. A magánélethez való jog megsértésének egyéb jogkövetkezményei 14. § Akit magánélethez való jogában megsértenek, a  12–13.  § szerinti személyiségi jogi igényeken kívül külön törvényben meghatározottak szerint egyéb igényeket is érvényesíthet.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. Hatályba léptető rendelkezések 15. § Ez a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. 10. Módosító rendelkezések 16. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2:44. § [Közéleti szereplő személyiségi jogának védelme] (1) A közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja; azonban az nem járhat a magánés családi életének, valamint otthonának sérelmével. (2) A közéleti szereplőt a közügyek szabad vitatásának körén kívül eső közléssel vagy magatartással szemben a nem közéleti szereplővel azonos védelem illeti meg. (3) Nem minősül közügynek a közéleti szereplő magán- vagy családi életével kapcsolatos tevékenység, illetve adat.  

==============================================

                                2018.08.01

A kormányzat által benyújtott és a Parlament által elfogadott három olyan törvényjavaslat közül, amely érinti a nyugdíjakat is, kettő már megjelent a Magyar Közlönyben.

Az egyik a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvény, a másik az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról 2018. évi XLI. törvény. A napokban nyilván közzétszik a szociális hozzájárulási adóról elfogadott törvényt is.
A három törvénnyel bevezetett módosítások elsősorban a nyugdíjmegállapítás feltételeit, valamint a nyugdíj melletti munkavégzés lehetőségeit érintik.
Nők kedvezményes nyugdíja: marad a 40 év
Immár hivatalosan is megnyugodhatnak azok a hölgyek, akik idén vagy jövőre teljesítik a nők kedvezményes nyugdíjának alapfeltételét (a legalább 40 évi jogosító idő megszerzését), mert a jogosító időre vonatkozó követelmény nem szigorodott.
Annak ellenére sem, hogy jövőre már 64 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár, így sok felsőfokú végzettségű hölgy is igényelheti ezt a kedvezményes nyugellátást, mert esélyük van a korhatáruk betöltése előtt megszerezni a 40 évet.
A nyugdíj feltételei közül kikerül a biztosítási jogviszony megszüntetésének kötelezettsége

Az öregségi nyugdíj jelenleg csak akkor állapítható meg, ha az igénylő a nyugellátás egyéb feltételeinek (korhatár betöltése, előírt minimális – teljes nyugdíjhoz 20 évi, résznyugdíjhoz 15 évi - szolgálati idő megszerzése, illetve a nők kedvezményes nyugdíja esetén a legalább 40 évi jogosító idő megszerzése) teljesítése mellett azon a napon, amelytől kéri a nyugdíja megállapítását, nem áll biztosítási jogviszonyban.
Ez utóbbi feltétel 2008-ban azért került be a nyugdíjtörvénybe, hogy csak az igényeljen nyugdíjat, aki valóban nem kíván tovább ténykedni a munka világában.
Lehet, hogy akkoriban ez volt a jogalkotó szándéka, de semmit sem ért el vele a nyugdíjba készülők adminisztratív terheinek növelésén kívül, hiszen a nyugdíj megállapításához lényegében egyetlen egy napon volt tilos társadalombiztosítási jogviszonyban állni.
Így a nyugdíja mellett továbbdolgozni óhajtó személy kénytelen volt megszüntetni a munkavégzésre irányuló jogviszonyát a nyugdíjfolyósítás kért kezdőnapja előtti napra, amit aztán csak új szerződéssel  indíthatott újra – immár nyugdíjasként – a kezdőnapot követő nappal.
A helyzetet tovább bonyolította, hogy vállalkozókat nyilván nem lehetett arra kényszeríteni, hogy egyetlen napra megszüntessék a vállalkozásukat, így ők a nyugdíjuk kezdő napjától a törvény erejénél fogva kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozóknak minősülnek. (Ez természetesen így marad jövőre is.)
Ráadásul a jogalkotó előírta a nyugdíjat igénylőknek azt is, hogy a külföldön fennálló biztosítási jogviszonyaikat is szüntessék meg arra az ominózus egyetlen napra.
Az új törvényjavaslat nyomtalanul eltörli ezt az értelmetlennek és bosszantónak bizonyult feltételt, így a jövőben nem kell megszüntetni a biztosítási jogviszonyt a nyugdíj igénylése miatt.
A korbetöltött öregségi nyugdíj és a nők kedvezményes nyugdíja mellett kiterjed ez az enyhítés az átmeneti bányászjáradékra, a táncművészeti életjáradékra, a korhatár előtti ellátásra és a szolgálati járandóságra is.
A saját jogú nyugdíjas munkavállalónak nem kell járulékot, a munkáltatójának meg szociális hozzájárulási adót fizetnieA Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő személynek nem kell a jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot (4%) és nyugdíjjárulékot (10%) fizetnie.
Ezáltal a munkaszerződéssel dolgozó nyugdíjasnak csak a személyi jövedelemadót (15%) kell megfizetnie a bére után (ugyanúgy, mintha közérdekű nyugdíjas szövetkezet személyesen közreműködő tagjaként kapna díjazást).

Így a nyugdíjas munkavállaló nettó bére azonos feltételek mellett 14%-kal emelkedhet jövőre. (Cserébe viszont nem illeti meg e jogviszonyára tekintettel semmilyen társadalombiztosítási ellátás, köztük a nyugdíj melletti munkavégzés esetén egyébként járó nyugdíjemelés sem. Nyugdíjasként természetesen biztosított marad a TB rendszerében.)
A saját jogú öregségi nyugdíjast a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatónak a nyugdíjas részére kifizetett bér után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie a szocho törvény módosításáról szóló, elfogadott törvényjavaslat szerint (ennek a közzétételére várunk még). Vagyis a Munka Törvnykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú öregségi nyugdíjasok után  a bérük összegétől függetlenül a munkáltatót teljes szocho-mentesség illeti meg.
Így jövőre már négy nyugdíjas kategóriára is kiterjed a nyugdíjast foglalkoztató szocho-mentessége:
- a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas nyugdíjas vállalkozóra,
- az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozóra, aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte,
- a közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek az öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagjára, valamint
- új kategóriaként a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas személyre.
Persze arról tudnunk kell, hogy - amint említettem - az a kereset, jövedelem, amely után a nyugdíjas nem fizet nyugdíjjárulékot, nem jogosít nyugdíjnövelésre sem.
Az elérhető magasabb nettó kereset – amit a 10% nyugdíjjárulék és a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék megspórolása eredményez - viszont nyilván vonzóbb, mint a nyugdíjnövelés (amelynek mértéke az éves bruttó – azaz nyugdíjjárulék alapját is képező – kereset 1/2400-ad része lenne).
Ha a nyugdíj melletti munkavégzés olyan jogviszonyban történik, amely esetében a kereset, jövedelem után fizetni kell a nyugdíjjárulékot, akkor a nyugdíjnövelésre való jogosultság változatlanul fennáll. Ilyen pl. a vállalkozói kivét vagy a megbízási szerződés alapján szerzett jövedelem.
A közszférában változatlanul fennmaradnak a nyugdíj melletti munkavégzést érintő korlátozások
A nyugdíj mellett a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban történő munkavégzést érintő kedvező módosítások továbbra sem szüntetik meg azt a korlátozást, hogy a közszférában közalkalmazotti vagy hasonló köszszolgálati jogviszonyban dolgozni kívánó nyugdíjasokat – amelyhez változatlanul szükséges az előzetes kormányzati jóváhagyás – e jogviszonyuk fennállásának idejére nem illeti meg a nyugdíjuk, vagyis illetmény és nyugdíj továbbra sem fizethető együtt.
Nem törölték el az éves összeghatárt a nyugdíjkorhatár betöltése előtt kapott ellátások melletti munkavégzés tekintetében
A nők kedvezményes nyugdíja mellett munkát végző hölgyekre vonatkozó éves keretösszeget nem törölték el. E korlátozás alapján a kedvezményes nyugdíj csak addig folyósítható a kereset mellett, amíg ez utóbbi éves összege meg nem haladja a mindenkori minimálbér 18-szorosát (idén 138.000 x 18 = 2.484.000 forintot), mert ha valamelyik hónapban a kereset meghaladná ezt az összeget, akkor a következő hónaptól az év végéig felfüggesztenék a nyugdíj folyósítását.
Csakhogy az éves keretösszegbe kizárólag azokat a kereseteket kell beszámítani, amelyek után a dolgozó nyugdíjas hölgynek meg kell fizetnie a nyugdíjjárulékot. Az új szabályok szerint viszont  járulékmentes a munkaviszonyban saját jogú öregségi nyugdíjasként szerzett kereset, így a jövőben azt már nem kell beszámítani az éves összeghatárba. Vagyis az éves összeghatár lényegében elveszítette a jelentőségét – legalábbis a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő
hölgyek számára

.A szolgálati járadékosnak és a korhatár előtti ellátásokban részesülőknek változatlanul figyelemmel kell lenniük erre a korlátozásra.

===========================================

                               2018.07.30

A Mol Nyrt. bruttó 5 forinttal emeli a 95-ös benzin és bruttó 3 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán – értesült piaci forrásokból az MTI.  

A drágulással a benzin literenkénti átlagára 400 forintra, a gázolajé 406 forintra nő.

Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, akkor a benziné és a gázolajé egyaránt 3 forinttal emelkedett, így a benzin ára 395 forintra, a gázolaj ára pedig 403 forintra drágult.

Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között.

A benzin ára 2012. április elején érte el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint.    

EZ MAGYARORSZÁGON VAN AVAGY TÉVEDÉS ????

EURÓPÁBAN A MAGYAR DOLGOZÓK KAPJÁK (KÉT ORSZÁG KIVÉTELÉVEL) A LEG KEVESEBB MUNKABÉRT !!!

==============================================

                              2018.07.30

TÁJÉKOZTATÁS AZ NKM ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Közművek részeként működő NKM Áramszolgáltató Zrt. villamosenergia-egyetemes szolgáltatói üzletszabályzatának módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal FVFO_2018/1083-5 számú határozatával 2018. június 11-én jóváhagyta. A jóváhagyott Üzletszabályzat 2018. június 18. napjától hatályos.
 
A módosított tartalom, valamint az üzletszabályzat aktuális teljes szövegét megtekintheti ahttps://www.nkmaram.hu/pages/aloldal.jsf?id=5228878 linkre kattintva, illetve nyomtatott formában, ügyfélszolgálati irodáinkban. A módosítások könnyebb áttekintése érdekében honlapunkon a változásokat kiemelő (korrektúrás) változatban is elérhető az üzletszabályzat szövege.

A módosítást elsősorban az európai uniós adatvédelmi jogszabályok hatályba lépése, valamint jogszabályváltozások átvezetése és szövegpontosítások indokolták. A jogszabály-módosítások egy része már a napi gyakorlatban bevezetésre került a jogszabály hatálybalépésekor, azonban az üzletszabályzat szövegében átvezetése csak a Hivatal jóváhagyásával történt meg.

A módosítás főként az alábbiakra terjed ki:

- európai uniós adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása (1.1, 3. sz. melléklet, 4. sz. melléklet);
- jogszabályváltozások átvezetése (1.1, 9.1);
- szövegpontosítások (2.7, 2. sz. függelék, 3. sz. függelék).

Tájékoztatjuk, hogy ha az általános szerződési feltételekben bekövetkező egyoldalú módosítást nem kívánja elfogadni, úgy jogosult - a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 62. § (4) bekezdése alapján - 30 napos felmondási idővel jogkövetkezmény nélkül felmondani jelenleg hatályos jogviszonyukat.

Kérdés esetén forduljon bizalommal az NKM Áramszolgáltató Zrt. Ügyfélszolgálatához.

Tisztelettel:

NKM Áramszolgáltató Zrt.

===========================================================

                                2018.07.29

Miniszteri biztos lehet Lázár János, a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztériumban, a Hódmezővásárhely-Szeged-Szabadka tram-train projekt felelőseként – mondták az atv.hu-nak fideszes források.

============================================                                        2018.07.26

Ügyelj értékeidre a Hódmezővásárhelyi kórházban,mert "szarkák" is járnak oda !

===========================================

                                 2018.07.21

Felértékelődött a diákmunka a munkaerőhiány miatt, szinte nincs olyan szektor Magyarországon, ahol ne látnák szívesen a diákokat – mondta Hegedűs Csaba, a Prodiák Iskolaszövetkezet operatív igazgatója az M1 aktuális csatornán szombaton.

Kifejtette: jellemző, hogy a cégek hosszabb távon is számolnak a diákokkal, bár inkább a nagyobb vállalatok fordítanak figyelmet erre, és vezetnek be tudatosan gyakornoki programokat. Hegedűs Csaba hangsúlyozta: fontos, hogy megbízható iskolaszövetkezet legyen a foglalkoztató, a fiataloknak érdemes alaposan utánanézniük, hogy melyik szövetkezetnél regisztrálnak.

Az operatív igazgató felhívta a figyelmet arra is, hogy a cégeknek sokkal gazdaságosabb iskolaszövetkezeteken keresztül foglalkoztatni a diákokat, a szövetkezetnek, mint munkáltatónak, ugyanis nem kell közterheket fizetnie, ez államilag támogatott foglalkoztatási forma. A diákoknak is meg kell kapniuk a minimálbért, de a munkaerőhiány miatt ennyiért általában már ők sem vállalnak munkát 

==============================================================

                                   2018.07.08

Jelenleg összesen tíz személyt köröz különböző bűncselekmények miatt a vásárhelyi rendőrkapitányság, míg hármat a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság. A legfiatalabb közülük 23 éves, ketten nők és csak hárman külföldiek. Kettő moldáv, míg egy német állampolgár. Fotó: police.hu

Az 1989. március 7-én Ózdon született Fekete Istvánt idén június 20-a óta csalás miatt keresik a vásárhelyi rendőrök. Csalás miatt keresik az 1966. július 18-án Sajószentpéteren született, azaz már 52 esztendős Lakatos Jánosné Szitai Ibolyát, szintén idén június 20-a óta, de szintén csalás miatt körözik az 50 éves, Orosházán született Deák Ferencet, igaz őt tavaly április 5-e óta.

aaaaaaaaaaa-a.jpg

A 30 éves, Szegeden született Friss Dániel ellen lopás miatt 2013. október 28-a óta érvényes a körözés. Szintén lopás miatt keresik 2014. október 4-e óta a rendőrök a Mezőhegyesen 1972. június 21-én született Jámbor Lászlót.

De lopás miatt keresik 2015. augusztus 19. óta az 1982. április 29-én Hódmezővásárhelyen született Rácz Ferenc Krisztiánt is. A német állampolgárságú, 1949-ben Budapesten született Rutter Mária Magdaléna ellen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt 2015. augusztus 18-a óta él a körözés. Róla azonban nem áll a hatóság rendelkezésére fénykép. Van viszont ilyen a 2015. november 25-e óta csalás miatt keresett, 1967. augusztus 20-án Hódmezővásárhelyen született Belopotóczky Sándorról.

Jármű önkényes elvitele miatt két moldovai állampolgárságú férfit is keresnek a vásárhelyi kapitányság munkatársai. A 21 éves Ina Afanas és a 26 éves Turcan Vasile Gheorghe ellen tavaly november 3-a óta él az elfogatóparancs.

Aki bármi is tud a körözött személyekről, azok bármely rendőrőrsnél bejelentést tehetnek róluk, de írhatnak a kir.hodmezovasarhelyrk.dl@csongrad.police.hu email címre is.

A Hódmezővásárhelyi Járásbíróság 3 személy ellen adott ki elfogatóparancsot: kábítószer birtoklása miatt keresik idén május 31-e óta a 44 éves, vásárhelyi születésű Héjja Ervint, március óta sikkasztás miatt az 57 éves a fővárosban született Zsótér Katalint (született Kerdivári Katalin), és tavaly szeptember óta lopás miatt a 23 éves, Hódmezővásárhelyen született Balázs Armand Attilát.

aaaaaaaaaaa.jpg

Zsótér Katalint, Héjja Ervint és Balázs Armand Attilát a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság körözi.  Fotó: police.hu

======================================

                                  2018.07.08

                             MÁR A VÍZ IS ARANY ?...ÁRBAN

Hódmezővásárhelyen egy m3 vízért a fogyasztóknak 617.Ft-ot kell

fizetniük !  Így lehet nyereséget termelni ????

===========================================

                                   2018.07.05

        KORÁBBI TÉMA,DE MÉG MINDÉG AKTUÁLIS !

                                   HA A VÍZ AZ ÚR ....

palackozott_viz.jpg

Én is évekig cipeltem haza az ásványvizet, de ennek körülbelül 2 éve véget vetettem. NEM vagyok hajlandó pénzt adni azért, ami a csapból is folyik és NEM akarom a már így is túlterhelt bolygónkat további pet palackokkal terhelni.Így is van olyan helyzet, hogy veszek 1-2 palackkal mert nem vittem magammal eleget, de már nem űzöm azt a sportot, mint rengeteg ember, hogy két kézben összesen 18 kg vízzel menetelnek.Főleg ha télen olyan helyen tárolják,ahol megfagy,nyáron meg több napon át melegszik a víz a palackban .

Az ellenörzések,során szükséges volna a kisválalkozó tároló helyének,Pld: a szárazkapu bejáróban,garázsban tárolt,majd onnan nagy mennyiségben az elárúsító helyre (intézményekbe,idős othonba) szállított anyagok ellenörzése is. 

Az ilyen helyeken,szabálytalanul tárolt,gyümölcsök,élelmek,üdítő italok,több betegség hordozói lehetnek,különösen ha aszt az egyébként is legyengült szervezetű idős beteg embereknek adják el Pld: egy nyugdíjas  othonban, a büfében.

Célszerű volna  az Önkormányzat illetékeseinek és más illetékes hatóságoknak, az ilyen és hasonló tevékenységek szigorúbb ellenörzése, hódmezővásárhelyen is ! !

===========================================

                                     2018.07.05

Kíváncsi arra, hogy őseink hogyan aratták le a gabonát? Mit jelent az, hogy kévébe kötni, garmadába hordani vagy szelelni?  Július 7-én, szombaton az Aratóünnepen bemutatják a már régen elfeledett, aratáshoz kapcsolódó tevékenységeket: a szérűn való lóval történő nyomtatástól, a kézi malommal végezhető őrlésig, a gabona szeleléstől a kenyérsütésig. A látogatók megkóstolhatják nagyanyáink hagyományos aratási ételeit, az aludttejet, a szalonnát vagy a frissen, kemencében sült házikenyeret.

Július 7-én, szombaton a GRINDING MILLS, BINDING ROADS – HU-SRB cross-border thematic route under the sign of mills and windmills Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia projekt tematikus programnapja valósul meg az Emlékparkban.

A tematikusnap célja, hogy általa, közelebb hozzuk a mai kor emberéhez a régen elfeledett tevékenységeket, olyan módon, hogy azokat akár ki is próbálhassák . Az aratással kapcsolatos szokások bemutatása mellett kézműves foglalkozásokkal, népzenével, néptánccal, kiállításokkal és jó hangulattal várják a látogatókat.

Hagyományosan Péter, Pál napján kezdődött az aratás. A kézi aratást követően, kévébe kötik a learatott gabonát. Az Alföldön a cséplőgép elterjedéséig állati erővel nyomtattak: állatok taposták ki a gabonaszemeket. A nyomtatás helyét, a szérűt, aratás előtt lekaszálták, elegyengették, megöntözték, majd a lovakkal megjáratták, hogy kemény és sima legyen.  Erre hordták rá a nyomtatni való gabonát. Ezt követően a lovak kitaposták a szemeket. A szemeket garmadába hordták, majd kiszelelték (a szél segítségével külön vált a mag a pelyvától). A szemek kinyerésének másik módja a kézi cséplés, melysorán cséphadaró segítségével nyerik ki a gabonaszemeket, majd ugyanúgy garmadába hordva kiszelelik. A kinyert szemeket kézi malommal, felhasználástól függően őrölték, vagy darálták.

==========================================

                                      2018.06..27

2.jpg1.jpg

https://www.mediaklikk.hu/video/tudomany-minden-napra-2018-06-22-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/video/tudomany-minden-napra-2018-06-15-i-adas/#
https://www.mediaklikk.hu/video/m5-lexikon-kek-bolygo-pecsetviaszgomba/
http://pecsetviasz-ganoderma.hupont.hu/
http://emutartas.hupont.hu/

 ==============================================

                                      2018.06.26

DEVIZAADÓSOK SÖTÉT NAPJA  ??
KORMÁNYPÁRTOK A KILAKOLTATÁSOKRA SZAVAZTAK
VÉGREHAJTÁSOK-KILAKOLTATÁSOK FOLYTATÓDNAK
DEVIZAADÓSOK ?????


ORSZÁGGYŰLÉS 2018.06.20.15:36:09 órakor 149 FIDESZ-KDNP + 1 nemzetiségi képviselő NEM szavazatával elutasította a T/13 számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét, amely 2019. december 31. napjáig felfüggesztette volna a végrehajtásokat (elrendelés, kilakoltatás) és a moratórium alatt a devizaügy érdemi megoldására került volna sor. A törvényjavaslat tárgysorozatba vétele parlamenti elutasításáról a lentebb közzétett parlamenti linken mindenki megbizonyosodhat. Aki még abban reménykedett, hogy a választások előtt ha nem is, akkor a választások után megalakuló kormány adósvédő intézkedéseit végre meghozza, az súlyosan tévedett. Tegnap 2018.06.20. napján végleg eldőlt, hogy a kormányzat még a parlamenti tárgysorozatba vételét sem támogatta, nemhogy intézkedéseket foganatosítana a végrehajtások-kilakoltatások felfüggesztésére és ezen moratórium alatt a devizaügy végleges rendezésére................

===============================================

                                     2018.06.25

Ebben a hónapban raj szintű összekovácsolást tartanak az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi 62. Lövészzászlóalja katonái.

A 62. Lövészzászlóalj a külső modul elemekkel (vegyi védelmi, légvédelem, műszaki, felderítő) kiegészítve alkot egy Zászlóalj Harccsoportot (ZHCS) és így közösen vesznek majd részt az őszi gyakorlaton.

A ZHCS felkészülési időszakának jelenlegi fázisában a lövész rajok összekovácsolása zajlik Hódmezővásárhelyen, ami azt jelenti, hogy az egyéni felkészítéseket követően most a katonák elsajátítják az új ismereteket, illetve a már meglévő tudásukat mélyítik el. A gyakorlások a kis létszámú alegységek összeszokottságát segíti elő, mert az előző, hasonló kiképzési időszakhoz képest változott a rajok összetétele, illetve az újoncokat is be kell integrálni a feladatokba.

Kiképzik a zászlóalj harccsoportokat

A kiképzési foglalkozásokon a katonák megtanulják, hogyan kell egy kis létszámú alegységben tevékenykedni, mi az egyén szerepe és feladata a különböző helyzetekben, de gyakorolják a harcjárműből történő kiszállást, a tűzvezetést és a tűzáthelyezést is.

A gyalogos harcászat a menetalakzatok (farkasfog, oszlop, ékalakzat) alkalmazásából, a kézjelek használatából és a különböző helyzetekre történő reagálások (tüzérségi tűz, illetve légi veszély) begyakorlásából áll. A kiképzések közben a rajparancsnokok feladata az, hogy figyeljenek a saját embereikre, irányítsák és vezessék őket. A felkészítési periódus a raj szintű éleslövészetekkel zárul majd, amelyet majd a szakasz összekovácsolás követ.

 ==============================================

                                     2018.06.18

                 A  BETEGEK UTAZÁSI "TÁMOGATÁSÁRÓL "

Az idei évtől a kormány megszüntette a rokkantsági nyugdíjrendszert, az egészségkárosodottak már nem nyugdíjat, hanem táppénzszerű ellátást kapnak, ezzel elveszítették a nyugdíjasoknak járó utazási kedvezményeket is. A kormány nemrég felülvizsgálta az utazási kedvezményezettek körét, az erről szóló rendelet a héten jelent meg.

E szerint a legnagyobb mértékben egészségkárosodásott, korábbi I-es és II-es csoportos rokkantsági nyugdíjasok továbbra is kedvezményesen utazhatnak, igaz, az ebbe a körbe tartozók jelentős részének a fogyatékossági támogatás révén amúgy is jár utazási kedvezmény. A MEOSZ üdvözli a döntés azon részét, hogy kedvezményes utazásra lesznek jogosultak az 57. életévüket betöltött, korábbi, III-as csoportos rokkantsági nyugdíjasok és azok, akik rendszeres szociális járadékban részesültek.

A szervezet nem ért egyet azonban azzal, hogy több mint kétszázezren elveszítik az utazási kedvezményt: ide tartoznak az 57. életévüket be nem töltött, korábbi, III-as csoportos rokkantsági nyugdíjasok és a rendszeres szociális, illetve átmeneti járadékban részesülők. Akiket rehabilitációra alkalmasnak tartanak az orvosbizottságok, azoknak állást kell majd keresniük. A rehabilitációs járadék átlagos összege korábban 70 ezer forint volt, a helyébe lépő rehabilitációs ellátás összege azonban 28 és 57 ezer forint közé csökken. Ebből az alacsony jövedelemből az érintettek nehezen, vagy egyáltalán nem fogják tudni fedezni az álláskereséssel és a rehabilitációjukkal kapcsolatos költségeket, így a döntés akadályozza a sikeres foglalkoztatási rehabilitációt. Az újonnan megállapított rokkantsági ellátások mértéke szintén jelentősen csökken a korábbi rokkantsági nyugdíjakhoz képest, így ebben a körben is komoly nehézséget fog okozni az utazási kedvezmények megvonása, sokan az orvoshoz való eljutást sem fogják tudni kifizetni.

A MEOSZ korábban jelezte, hogy elfogadhatatlannak tartja a rokkantsági nyugdíjrendszer megszüntetését, és tiltakozását fejezte ki amiatt is, hogy az érintettek a rokkantsági nyugdíj elvesztésével számos korábbi, nyugdíjhoz kötött kedvezménytől is elesnek. Az intézkedések a MEOSZ szerint ellentétesek az Alaptörvénnyel, sértik az érintettek szociális biztonsághoz való jogát és a szerzett jogok védelmét, ezért a szervezet az Alapvető Jogok Biztosához és az Alkotmánybírósághoz fordult, és az Emberi Jogok Európai Bíróságához is beadványt nyújt be.

==========================================

                                     2018.06.14

                                  HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Katonazenészek muzsikálnak vasárnap a Kossuth téren

hmvh.zenekar.jpg

Immár tizenkettedik alkalommal színesíti a Dél-alföldi Katonazenekari Fesztivál júniusban a hódmezővásárhelyiek életét. Vasárnap 17.-én 17 órától katonazenészek varázslatos ritmusokkal, és életteli koreográfiákkal töltik meg ismét a várost.

A Magyar Honvédség katonazenekarai – mint a nemzeti kulturális kincs gondozói – fellépéseikkel fontos szerepet töltenek be a katonai hivatás népszerűsítésében, a honvédség és társadalom kapcsolatának erősítésében.

A katona zenekari fesztivál programja a szokásoknak megfelelően két részből áll majd. Egyik része a látványos szakalaki bemutatók, ahol a résztvevő zenekaroknak lehetősége nyílik megmutatni egyéni koreográfiájukat, amely a tánc és a zene kombinációja. A másik rész pedig az összevont katona zenekari koncert lesz.

A XII. Dél-alföldi Regionális Katona zenekari Fesztivál vasárnap 17 órakor kezdődik a Kossuth téren

============================================================

                                       2018.06.08

                                         ÚJ   HÍR !!

Július elsejétől éles üzemben fogadja a vállalkozások számláinak adatait az Online Számla rendszer. A csaknem féléve tartó tesztüzemből még három hét van hátra a számlázó programok fejlesztésére vagy egy adatszolgáltatásra felkészített számlázó program beszerzésére. A kötelező adatszolgáltatásra való felkészüléshez minden információ megtalálható a NAV Online Számla aloldalán.

Július elsejétől minden olyan számláról, amelynek belföldi adóalanyra áthárított áfatartalma minimum 100 ezer forint, adatot kell küldeni a NAV-hoz. Az adatküldést legkönnyebben számlázó program használatával lehet megvalósítani, mert ebben az esetben az adatszolgáltatás gépek közötti kommunikáció keretében megtörténik. Olyan számlázó programra van szükség, amely alkalmas arra, hogy az adatokat automatikusan továbbítsa az Online Számla rendszerbe.

Az adatszolgáltatás azoknak is kötelező, akik kézzel kiállított számlákat, azaz számlatömböt alkalmaznak. Amennyiben ezen a számlán az áfa legalább 100 ezer forint, öt napon belül, ha pedig eléri az 500 ezer forintot, a kiállítás utáni napon kell elvégezni az adatszolgáltatást manuális feltöltéssel. Az eddig számlatömböt használó vállalkozásoknak is érdemes megfontolni az áttérést a jóval kevesebb adminisztrációval járó számlázó programokra. 

A NAV ingyenes, egyszerű, gyors és az adatszolgáltatásra is alkalmas számlázó programmal, a hamarosan elérhető Online Számlázóval segíti a vállalkozásokat. A számlaadatok beküldésének feltétele a regisztráció, amelyre a cégek képviselőinek június közepétől nyílik lehetőségük. 

A felkészüléshez szükséges információkról a NAV ügyfélkapus tárhelyre érkező elektronikus levélben tájékoztatja a vállalkozások törvényes képviselőit. A regisztrációhoz és esetleges további információk eléréséhez célszerű ellenőrizni a tárhelyhez való hozzáférést, illetve annak, aki ilyennel nem rendelkezik, érdemes mielőbb ügyfélkaput nyitnia. A megfelelő adatszolgáltatás részleteiről minden információ fellelhető a NAV 

Online Számla aloldalán. Részletek, tesztelési lehetőség, műszaki leírások magyarul, angolul és németül: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/.

==========================================

                                            2018.06.03  

  2018. május 30., szerda Magyar Közlöny 75. száma 3939.oldal  

       http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18075.pdf

A belügyminiszter 11/2018. (V. 30.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának különös szabályairól

Javaslom elolvasni a Tvr.-t az alacsonyabb beosztású fegyveres testületi tagoknak is !!

Különös tekintettel a 2.§ C. pontjára vonatkozóan !

Szerkesztő !

=============================================

                                            2018.05.29

Kevés a pozitív hatása a legnépszerűbb étrend-kiegészítők                                                           szedésének

A leggyakrabban használt vitamin- és ásványianyag-étrendkiegészítők nem javítják, de nem is károsítják az egészséget – vélik kanadai kutatók az amerikai kardiológustársaság folyóiratában közzétett tanulmányukban.

A torontói St. Michael’s Kórház és a Torontói Egyetem kutatói áttekintették a 2012 januárja és 2017 október között a témáról angol nyelven megjelent adatokat és klinikai vizsgálatokról közzétett tanulmányokat, és azt találták, hogy a multivitaminok, a D-vitamin, a kalcium és a C-vitamin – a leggyakrabban használt étrend-kiegészítők – szedésének semmilyen haszna nincsen, ugyanakkor semmilyen kockázattal nem járnak a szív- és érrendszeri betegségek, a szívroham, a stroke, vagy az idő előtti elhalálozás megelőzésében. Meglepődve állapítottuk meg, hogy milyen kevés pozitív hatásuk van az emberek által fogyasztott legnépszerűbb étrend-kiegészítőknek. Felülvizsgálatunk azt találta, hogy nem káros, ha multivitaminokat, D-vitamint, kalciumot vagy C-vitamint szedünk, de látszólag semmilyen haszna nincs – idézte a St. Michael Kórház közleménye David Jenkinst, a Journal of the American College of Cardiology folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzőjét.A kutatók megállapítottak, hogy egyedül a folsav, továbbá a B-vitaminok folsavval együtt alkalmazva csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek és a stroke kockázatát.Az embereknek tudatában kell lenniük annak, milyen étrend-kiegészítőket fogyasztanak, és figyelniük kell arra, hogy kimondottan az egészségügyi szakemberek által megállapított vitaminhiány vagy ásványianyag-hiány pótlására szolgáló készítményt szedjenek” – tette hozzá Jenkins.A kutatócsoport által felülvizsgált adatok az A, B1, B2, B3(niacin), B6, B9 (folsav), C, D és E vitaminokra, valamint a béta-karotinra, kalciumra, vasra, cinkre, magnéziumra és szelénre vonatkoztak. A multivitaminok alatt olyan étrend-kiegészítőket vizsgáltak, amelyek a legtöbb vitamint és ásványi anyagot, nem pedig néhány kiválasztottat tartalmaztak.A folsavon kívül, amely csökkentheti a stroke és a szívbetegségek kockázatát, a leghatásosabb, ha az ember egészséges étrendet követ, hogy feltöltődjön vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Mostanáig egyetlen étrend-kiegészítőkről készült kutatás sem bizonyította, hogy nincs jobb, mint a kevésbé feldolgozott élelmiszerek, köztük zöldségek, gyümölcsök és magvak fogyasztása – hangsúlyozta David Jenkins.

===========================================

                                            2018.05.28

                                  Brexit 

A kilépés után is szükség lesz az EU-munkaerőre

Közös nyílt levélben szólította fel a brit kormányt hétfőn száznál is több brit mezőgazdasági szövetség annak biztosítására, hogy az ágazat a brit EU-tagság megszűnése után is akadálytalanul alkalmazhasson EU-állampolgárokat.

==========================================

                                   2018.05.27

                   1247/2018. (V. 25.) Korm. határozat

 1.  melléklet az 1247/2018. (V. 25.) Korm. határozathoz

Pártok és pártalapítványok 2018. évi - május 31-ig fel nem használt előirányzatból történő - támogatásának meghatározása !

 Megnevezés       Összeg                  Forint

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 564 543 292

Magyar Szocialista Párt 178 205 840

Jobbik Magyarországért Mozgalom 297 651 508

Lehet Más a Politika 127 113 588

Kereszténydemokrata Néppárt 105 214 992

Demokratikus Koalíció 120 836 604

Párbeszéd Magyarországért Párt 53 102 083

Momentum Mozgalom 25 827 245

Magyar Kétfarkú Kutyapárt 14 363 181

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 286 679 571

Táncsics Mihály Alapítvány 70 124 758

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 137 077 972

Ökopolisz Alapítvány 41 485 875

Barankovics István Alapítvány 29 210 994

Megújuló Magyarországért Alapítvány 5 375 358

Új Köztársaságért Alapítvány 37 967 420 

Tartalék [az új pártalapítványok (2 db) támogatása] 22 528 052

Pártalapítványok Pártok és pártalapítványok 2018. évi - május 31-ig fel nem használt előirányzatból történő - támogatásának meghatározása

==============================================

                                        2018.05.21

2018. évi V. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról* Az Országgyűlés az Alaptörvény 17. cikk (1) bekezdése alapján a minisztériumok felsorolásáról a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET MAGYARORSZÁG MINISZTÉRIUMAINAK FELSOROLÁSA

1.§ Magyarország minisztériumai a következők:

a) Agrárminisztérium,

b) Belügyminisztérium,

c) Emberi Erőforrások Minisztériuma,

d) Honvédelmi Minisztérium,

e) Igazságügyi Minisztérium,

f) Innovációs és Technológiai Minisztérium,

g) Külgazdasági és Külügyminisztérium,

h) Miniszterelnöki Kabinetiroda,

i) Miniszterelnökség,

j) Pénzügyminisztérium.

2.§ (1) A miniszterelnök politikai munkaszervezeteként működik a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

(2) A miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezeteként Miniszterelnöki Kormányiroda működik

============================================

                                        2018.05.21

gyermeknap-vasarhelyen-2.jpg

==============================================

                                         2018.05.16

          Nyílt nap lesz a vásárhelyi mentőállomáson.

mento_meghivo.jpg

 A nyílt napot május 22-én, kedden 9 és 13 óra között rendezik meg a Hódmezővásárhelyi Mentőállomáson, a Zrínyi utca 17. szám alatt.

Az esemény ideje alatt minden érdeklődő részt vehet ingyenes vérnyomás-, vércukor-, pulzus- és véroxigén-telítettségmérésen. Elsajátíthatják a felnőtt és gyermek újraélesztés minden fortélyát, majd élethű gyakorlóbabán próbálhatják ki a megszerzett tudásukat.

A mentőautókat és felszerelésüket, illetve az életmentő eszközöket is megtekinthetik a látogatók.

A mentők folyamatosan szolgálatot teljesítenek a rendezvény ideje alatt, így a résztvevők élő kivonulásokat is láthatnak.

A nyílt napon óvodás és iskolás csoportokat is fogadnak, ehhez előzetes bejelentkezés a 0620/354-03-74-es telefonszámon szükséges.

=============================================

                                    2018.05.10

Újra miniszterelnökké választotta Orbán Viktort csütörtökön az Országgyűlés.

A Fidesz elnökét – aki 2010 óta tölti be a kormányfői tisztséget – 134 igen szavazattal, 28 nem ellenében választották meg a képviselők.

Ezzel a miniszterelnök újból hivatalba lépett. Orbán Viktor – akit 1998, 2010 és 2014 után negyedszer választottak kormányfővé – ezután esküt tett az Országgyűlésben.

==========================================

                                      2018.05.10

           Alagút Nagymaros és Visegrád között

https://get.google.com/albumarchive/117241974335539325531/album/AF1QipMNJbj53rGj39AOnJrNIG4w-LIj5JrT0BQMXV0?source=pwa&authKey=CNGbnMzllLScvwE 

===========================================

                                      2018.05.09

                                 Régi jó paródiák

httyoutu.be/KByHC5yVSP8        A gyógyszertárban
http://youtu.be/Q4VJhof6APc         A kis Bözsike
http://youtu.be/9nU83BUmNhA    Alfonzó-nemzetközi inflagranti
http://youtu.be/pe4wmkpz5Sw     Vasárnapi ebéd-bohozat
http://youtu.be/x3I8Ykiwh6g          Riadó a Pitypang szállóban
http://youtu.be/9UyCyZno8Lk      'Három nővér' (Márkus László, Haumann Péter
http://youtu.be/7FIaTiQh44I           Karcsi bácsi Amerikában-bohózat - Kabos László
http://youtu.be/YP3WOffNk1Y       Alfonzó és a Rubikkocka-paródia
http://youtu.be/i33ZMYVNUXk     Alfonzó-Sakk
http://youtu.be/OMeMCcMWxF8 Gálvölgyi-Eszti néni(kabaréjelenet)
http://youtu.be/Jtr80FIkOB0           Rejtő Jenő: Apasági kereset-bohózat
http://youtu.be/0g2oJOQ5yxo        alfonzoshow(50min)
http://youtu.be/w36vgbFHch8      Kellér Dezső:Négyeslakáscsere-bohózat
http://youtu.be/HXs4BvAbIdU      A vegetáriánus feleség-bohózat

http://youtu.be/6pZCP4SQKyI       Féltékeny férj-bohozat 

==============================================                                      2018.05.09

                         KOPÁNCSI TANYAMÚZEUM

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, 3440-es tanya 
Web: www.mfm.u-szeged.hu
T/F: (62) 242-224

Nyitva tartás szezonban: IV.16.-X.14.:13-17h

================================================================

                                     2018.05.08

                       MEGALAKULT AZ ÚJ ORDZÁGGYŰLÉS

Letették esküjüket az országgyűlési képviselők kedden, ezzel megalakult az új parlament.

A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt.

A Demokratikus Koalíció képviselői – akik csak az eskütétel idejére jelentek meg az ülésteremben, azt követően azonnal távoztak is – azzal egészítették ki a hivatalos esküszöveget, hogy minden törekvésükkel azon lesznek, hogy “helyreállítsák a köztársaságot”, és új demokratikus alkotmányt adjanak a hazának.

Az LMP-s Hadházy Ákos nem vett részt az eskütételen. Ezt megelőzően az Országgyűlés korelnökéből – aki a legidősebb képviselő, a 82 éves, fideszes Turi-Kovács Béla – és a korjegyzőkből – vagyis a legfiatalabb képviselőkből – álló testület jelentést tett a mandátumvizsgálat eredményéről, amely mindenki megbízólevelét szabályszerűnek találta. Ezután a parlament – 189 igen szavazattal, egyhangúlag – igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. 

A parlamentnek ezúttal is 199 képviselő a tagja, a Ház munkájában további 12 szószóló vesz részt.
Turi-Kovács Béla bejelentette a kormány megbízatásának megszűnését. Innentől – az alaptörvény értelmében – a kabinet ügyvezető kormányként gyakorolja hatáskörét, nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

 ============================================

                                       2018.05.08

                           TŰZ GYUJTÁSI TILALOM !

A Csongrád megye területén lévő erdőkre és fásításokra,

valamint ezek határaitól számított kétszáz méteren belüli

területre, 2018. május 8-tól általános tűzgyújtási tilalom

van érvényben.

Tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint a közút és vasút

menti fásításokban, továbbá a parlag- és gazégetés is. Az erdőben

kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a közúton és

vasúton utazók fokozottan figyeljenek arra, hogy égő cigarettacsikket

és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

A tűzvédelmi korlátozások megszegése bírsággal sújtható, amely – az

okozott károk megtérítésén felül – az előidézett káresettől függően 20

ezer forinttól 3 millforintigis terjedhet.

============================================== 

                                     2018.05.07

            HOGYAN ÁRUHATNAK ILYEN "MOSLÉK"TERMÉKET ??           111111111111111.jpg            ==============================================

                                      2018.05.01

                     NE DŐLJÖN BE A TRÜKKÖS TOLVAJOKNAK

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a magukat közüzemi szolgáltatók munkatársainak kiadó elkövetők módszereire és a bűncselekmények megelőzésére hívja fel az állampolgárok figyelmét.

Az elmúlt időszakban több olyan esetben is érkezett feljelentés a megye rendőri szerveihez, amely trükkös tolvajok tevékenykedésével kapcsolatos. Jellemző módon ezek a személyek valamely szolgáltató munkatársainak adják ki magukat, és hivatalos eljárást színlelve jutnak be főként idősek lakóházába, elterelik az ott tartózkodók figyelmét és eltulajdonítják, ami mozdítható.

A CSMRFK Bűnmegelőzési Osztálya a közüzemi szolgáltatók együttműködésével kéri, hogy az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadják meg a trükkös tolvajok ténykedésének kivédésére vonatkozó tanácsokat, illetve azokra hívják fel szépkorú családtagjaik figyelmét:

  • A közüzemi szolgáltatók munkatársai igazolvánnyal rendelkeznek, azt mindig kérjék el tőlük! A munkatársak formaruhában érkeznek.

  • A szolgáltatóknál nincs készpénzforgalom, ezért ha valaki túlfizetésre, villanyóra cserére hivatkozva pénzt kér Önöktől, minden esetben utasítsák azt vissza!

  • Ismeretleneket semmilyen körülmények között ne engedjenek be otthonukba! Minden esetben győződjenek meg róla, hogy az idegen, aki kopogtat az ajtajukon, az-e, akinek mondja magát.

  • Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, a gépjármű rendszámát, hívják a 112-es segélyhívó számot, mondják el, amit tapasztaltak!

Forrás: police.hu

==================================================

                                        2018.04.31

A napokban a városháza megkezdte kiküldeni az építményadó visszatérítéssel kapcsolatos értesítést. De ne a postást lesse, önkormányzati dolgozó viszi!

Eltörölte január 31-vel visszamenőleg a 101 négyzetméter alatti építmények helyi adóját a vásárhelyi közgyűlés az április 9-iülésén. Az adótörlés érinti az ennél nagyobb alapterületű ingatlanokat is, azok tulajdonosai ugyanis ezentúl csak a 101 négyzetméter fölötti alapterület után adóznak. De a mentesség nem vonatkozik a vállalkozó magánszemélyek, továbbá műs magánszemélyek üzleti célt szolgáló épületére, épületrészére.

Miután azonban március közepéig már be kellett azt fizetnie mindenkinek, ezért a városháza azt ígérte, hogy a visszatérítésről, illetve az átvezetésről hamarosan levelet küldenek mindenkinek.

Ha némi késéssel, de a leveleket elkezdték kihordani, csakhogy nem a postások viszik, hanem az önkormányzati dolgozók.

Ezzel a feladóval érkező levelet lesse. Be ne dőljön, ha valaki önkormányzati dolgozónak adva ki magát nagy címletű készpénzzel állít be, hogy meghozta az adóvisszatérítést, de vissza kellene adni a 20 ezreséből. Csalóval van dolga!

A borítékban 3 lapot is talál, aki már megkapta. Egy határozatot, mely lényege, hogy a címzettre idén kivetett adót (megnevezve a konkrét összeget) törli a város. A másik lapon szerepel a túlfizetés összege, melyről a harmadik kitöltésével lehet rendelkezni. Azaz aki akarja azt más adónemre vezetheti át (gépjárműadó, iparűzési adó, telekadó, stb.), de 

kérheti a túlfizetés visszautalását bankszámlájára, illetve azt, hogy a pénzt a postás hozza vissza neki.

 Ez a leglényegesebb a borítékban rejlő három papír közül. Ezzel lehet visszakérni a pénzt.

 Aki pedig akarja, az azt is választhatja, hogy az összeget közérdekű célra ajánlja fel. 

A válaszlevelet postára lehet adni a városháza, a levél feladójaként megjelent címére, de akár személyesen is be lehet vinni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájára. 

A túlfizetés visszatérítésére – saját korábbi tapasztalatunk szerint – egyébként nem kell sokáig várni. Eddig néhány napon belül visszautalták.

============================================

                                       2018.04.30

A kullancsok fele fertőz valamilyen betegséggel – mondta a Magyar Kullancsszövetség elnöke az M1 aktuális csatornán.

Kapiller Zoltán elmondta: a fertőzött kullancsok mintegy 98 százaléka a Lyme-kórt, a fennmaradó 2 százalékuk más betegségeket terjeszt. A szakember megjegyezte: nyálmirigyeikben különféle allergének is vannak, így számos más egészségkárosító hatásuk is lehet.

A legfontosabb védekezés a természetbe indulás előtt a legújabb pikaridin tartalmú spray, krém használata. Az állatokat is ajánlott ezzel lekezelni. A természetben pedig ajánlott 1-1,5 óránként átnézni a testet, különösen a hajlatokat, hónaljat – mondta a szakember, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a testbe fúródott állatot nem szabad összeszorítani, hanem speciális kullancseltávolító kanállal kell kiszedni.

============================================

                                           2018.04.HÓ

Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint pénteken este 9 órakor bejelentette, hogy elrendelte a légicsapások megindítását Szíria ellen.

Az elnök a Fehér Házban a nemzethez címzett – és a nagy amerikai televíziós állomások által élőben közvetített – nyilatkozatában közölte: precíz, azaz célzott légicsapásokra adott utasítást, válaszul az április 7-én a kelet-gútai Dúma városában elkövetett vegyifegyver-támadásra. A légicsapásokat az Egyesült Államok nem egyedül, hanem az Egyesült Királysággal és Franciaországgal egyeztetve és együttműködve hajtja végre szíriai feltételezett vegyifegyver-raktárak ellen. A légicsapás-sorozat – amely az eddigi legnagyobb katonai akció Bassár el-Aszad elnök rendszere ellen – Trump elnök bejelentésekor már folyamatban volt.Beszédében Donald Trump kiemelte: a légicsapások célja az elrettentés vegyi fegyverek előállításától, terjesztésétől és alkalmazásától. A Dúmában elkövetett vegyifegyver-támadásról és Aszad elnökről Trump azt hangoztatta: “ezek nem egy ember tettei voltak. Ez egy szörnyeteg által elkövetett bűncselekmény volt”.Az amerikai elnök élesen bíráló szavakat fogalmazott meg Oroszország és Irán – az Aszad-rendszer két támogatója – címére is. “Irántól és Oroszországtól azt kérdezem: milyen nemzet az, amely ártatlan férfiakat, nőket, gyermekeket legyilkoló tömegmészárossal akar közösséget vállalni” – fogalmazott Trump. Hozz&aa

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 7
Tegnapi: 12
Heti: 111
Havi: 638
Össz.: 13 205

Látogatottság növelés
Oldal: Vegyes oldal-Hírek
OLDALAK (MENÜ) - © 2008 - 2018 - autovadasz.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »