OLDALAK (MENÜ)

TALÁLKOZÓK,HÍREK, ESEMÉNYEK,GÉPJÁRMŰ TECHNIKA,TESTÜLETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK ,KÉPEK, TÁJKÉPEK,HIRDETÉSEK,VEGYES OLDAL

            A weboldalon található linkek,ha nem nyílnak meg                                       rákattintással,másold be a keresőbe !!         

        EZEN A WEBOLDALON VÁLASZADÁSRA NINCS LEHETŐSÉG !  

 Mi a HuPont erőssége. Az, hogy sok látogatót vonz az internetes  keresőkből, mint az ok.hu, yahoo.com, bing.com, google.hu, stb.

A SZÁMÍTÓGÉPEN LÉVŐ PROGRAMJAIDAT ÉS ADATAIDAT,CSAK IGY            VÉDHETED MEG !!  MÁSKÉNT NE IS PRÓBÁLKOZZ !! 

szamitogep.jpg    

                           RÁDIÓZÁSSAL KAPCSOLATOS

                                               2017.10.HÓ

MAGYAR RÁDIÓAMATŐR SZÖVETSÉG BÍRÓI SZABÁLYZATA A                                           MRASZ           Bírói Bizottsága.

 A MRASZ Bírói Bizottsága a MRASZ Elnöksége által megbízott testület. Feladatait a MRASZ Elnöksége felügyelete mellett és irányításával végzi. Megbízását a MRASZ Elnökségtől kapja, és annak tartozik beszámolni tevékenységéről. 1.1 A MRASZ Bírói Bizottság tagjai: A Bírói Bizottság háromtagú. A vezetőjét és a tagjait a MRASZ Elnöksége jelöli ki és bízza meg úgy, hogy a bizottságban minden szakág megfelelően legyen képviselve. A Bírói Bizottság működéséért a Bizottság elnöke felelős. 1.2 A MRASZ Bírói Bizottság vezetőjének feladatai - munkatervet készít - irányítja a bizottság tagjainak tevékenységét - értékeli a bírói jelentéseket és továbbítja a MRASZ Elnökség felé - rendszeres kapcsolatot tart a MRASZ Elnökséggel - a MRASZ Elnöksége felé beszámolási kötelezettsége van. - figyelemmel kíséri a Bírói Szabályzatot és szükség esetén a Bizottság tagjaival egyetértésben javaslatot tesz annak módosítására, korszerűsítésére. 1.3 A MRASZ Bírói Bizottság tagjainak feladatai - a bíróküldés mindhárom szakágban a MRASZ rendezésű, valamint a nemzetközi versenyekre; - kidolgozza a bíróküldés, bírói tevékenység, képzés és továbbképzés tematikáját szakáganként, ha kell változtatásokat alkalmaz; - szervezi, lebonyolítja a bírói vizsgákat, elvégzi azok adminisztratív feladatait és előterjeszti jóváhagyásra a MRASZ Elnökség részére; - versenybírói vizsgákat csak a MRASZ Bírói Bizottsága tagjai végezhetnek - közreműködik a bírói képzések, továbbképzések, bírói vizsgák megszervezésében, lebonyolításában. 1.4 A MRASZ Bírói Bizottság működési helye: 1037 Budapest, Királyhelmec u. 9. Elérhetősége: biroibiz@mrasz.hu A MRASZ Bírói Bizottság feladatai A MRASZ Bírói Bizottság feladata, hogy biztosítsa a MRASZ hazai és hazai rendezésű minősítő versenyeire az egységes alapelveken és szemléleten alapuló bíráskodás érvényesülését. Ennek érdekében: - folyamatos tájékoztatást és segítséget nyújt a minősített bíróknak, - figyelemmel kíséri a versenyszabályok változásait, arról az érintetteket értesíti - Felügyeli a bíróküldést mindhárom szakágban a MRASZ rendezésű, valamint a hazai rendezésű nemzetközi versenyekre; - kidolgozza a bíróküldés, bírói tevékenység, képzés és továbbképzés tematikáját szakáganként, ha kell változtatásokat, alkalmaz; - szervezi, lebonyolítja a bírói vizsgákat, elvégzi azok adminisztratív feladatait és előterjeszti jóváhagyásra az elnökség részére; - segíti, ellenőrzi a MRASZ versenybírók tevékenységét a versenyeken - kapcsolatot tart a MRASZ Versenybizottságával, a versenyszabályok kidolgozóival. - tárolja a versenyszabályzatokat, a versenyek rendezéseinek előírásait, azt a versenyek rendezőinek kérésre, rendelkezésre bocsátja. - kijelöli, illetőleg megerősíti a különböző versenyekre küldendő versenybírókat szervezi és vezeti a versenybírók képzését, továbbképzését, beszámoltatását, bírói vizsgákat tart. - vezeti a MRASZ versenybírók nyilvántartását - értékeli a beküldött jelentések alapján a versenybírák tevékenységét, javaslatait - információs tájékoztatást ad a MRASZ honlapján - másodfokon dönt a versenyeken az óvások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről - jelentést tesz a tevékenységéről évente a MRASZ Elnökségének 3. A MRASZ versenybírói 3.1 MRASZ versenybíró lehet minden olyan személy, aki elfogadja a MRASZ szabályzatait, és sikeres bírói vizsgát tesz. 3.1.1 Versenybírói minősítés feltétele Versenybírói minősítést szerezhet minden olyan személy, aki a Szabályzat 9. pontjának megfelelő feltételeknek eleget tesz, és a MRASZ Elnöksége a Bírói Bizottság javaslatára határozatában a minősítést megadja és a „Játékvezetői Versenybírói Igazolvány”-ba bejegyzi. 3.2 Minősítési fokozatok A MRASZ szervezetében III. osztályú, II. osztályú I. osztályú, Országos minősítések érhetők el. A Nemzetközi osztályú minősítést a MRASZ javaslatára az IARU R-1 illetékes bizottsága adja meg. A megszerzett minősítést, ill. annak meghosszabbítását a Játékvezetői versenybírói igazolványba a MRASZ titkársága végzi. 3.3 Versenybírói szakágak A MRASZ versenybírói egységesen a rádióamatőr sport versenyein tevékenykednek.. A rádióamatőr sportnak három szakága van: Rádióforgalmi (RF) Gyorstávírász (GYT) Rádiós Tájékozódási Futás (RTF) A  bíróknak, ezekben a szakágakban kell magas színvonalon tevékenykedniük. 3.3.1 Versenybírói szakágak - rádióforgalmi versenybíró - gyorstávírász versenybíró - rádiós tájékozódási futás versenybíró 3.3.2 Versenybírói szakágak jelölése A versenybírói igazolványban a „2. minősítés” megfelelő szintű igazolásánál, a rádióforgalmi minősítés esetén RF, gyorstávírász minősítés esetén GYT, rádiós tájékozódási futás minősítés esetén RTF kiegészítő jelölést kell beírni 3.3.3 Megszerezhető minősítések Egy versenybíró több szakágban, különböző fokozatokban is szerezhet minősítést. 4. Versenybírók tevékenysége a versenyeken. 4.1 Versenybírók kijelölése A versenyek bírói bizottságában csak MRASZ Elnökség határozatával minősített versenybírók tevékenykedhetnek. Indokolt esetben a MRASZ Bírói Bizottsága a Bírói Szabályzat 4.4 pontja szerinti eltérést engedélyezhet. A MRASZ illetve Szövetsége által megbízott szerv által rendezett versenyek előtt a rendező javaslatot tesz a versenyen bíráskodó versenybírák személyére, akiknek a nevét meg kell küldeni a MRASZ Bírói Bizottságnak. (1. sz. melléklet)

A vezetőbíró és a versenybírók kijelölése, jelölésük megerősítése, a rendező szervvel történő egyeztetéssel, a MRASZ Bírói Bizottság feladata és hatásköre. 4.2 Versenyeken tevékenykedő versenybírókkal szembeni minősítési követelmények. A versenyek minősítési szintjét a versenyt kiíró versenybizottságnak, rendezőnek kell megadnia 4.2.1 A III. osztályú minősítő verseny A III. osztályú minősítést adó versenyeken a vezetőbíró I. osztályú, a fő tevékenységeket végző bírók (pl. értékelő, adásvezető, RTF start, cél, stb.) minimálisan II. osztályú versenybírói minősítéssel kell rendelkezzenek. 4.2.2 A II. osztályú minősítő verseny A II. osztályú minősítő versenyen a vezetőbíró minimálisan I. osztályú minősítéssel kell rendelkezzen, a fő tevékenységeket végző bírók (pl. értékelő, adásvezető, RTF start, cél, stb.) minimálisan I. osztályú versenybírói minősítéssel kell rendelkezzenek. 4.2.3 Az I. osztályú minősítő szintet adó versenyen. Az I. osztályú minősítő versenyen a vezetőbíró és a meghatározó funkciót betöltő versenybíráknak országos, vagy I. osztályú minősítéssel kell rendelkezniük. 4.2.4 A minősítő versenyekre a bírók kijelölése a Szabályzat 4.1 pontja szerint történik 4.3.Bírók bejelentése A verseny rendezőjének a verseny előtt minimálisan 10 nappal meg kell küldenie a MRASZ Bírói Bizottságának a versenyen tevékenykedő versenybírók névsorát, tartalékbírókat (1. melléklet). Ekkor lehet javaslatot tenni a vezetőbíró, versenybíróság vezetője személyére. Vezetőbírói, versenybíróság elnöki funkciót versenyeken csak érvényes MRASZ tagsággal rendelkező, megfelelő minősítésű versenybíró tölthet be. A versenybízottságok nem jogosultak versenybírói kijelölésre. Kérelmüket a 4.1. pont szerint kell benyújtani a MRASZ bírói Bizottságának. 4.4. Kisegítők igénybevétele A versenyeken, amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő létszámú, minősítéssel rendelkező versenybíró, a rendező szerv kérheti minősítés nélküli versenybírók működésének engedélyezését. Ezen személyek részvételét a MRASZ Bírói Bizottsága jóváhagyásával a verseny rendezője kérheti. Azonban vezetőbírói, fő tevékenységet végző (start, értékelésvezető, cél, stb.) versenybírói feladatra nem oszthatók be. 4.5 Bírók központi kijelölése A MRASZ Bírói Bizottságnak jogában áll bármely versenyre központilag magasabb minősítésű bírót kijelölni. A kijelölt versenybírók ellátásáról a verseny rendezője köteles gondoskodni, ha MRASZ Bírói Bizottság jelölte ki, akkor utazási költségük fedezése a MRASZ faladata. 5. Versenybírók kötelességei a versenyek alatt A kijelölt versenybírók - kötelesek a verseny megkezdése előtt a rendező szerv kérésének megfelelően, időben megjelenni. - kötelesek igazolni a bírói minősítésüket a Játékvezetői versenybírói igazolvánnyal - kötelesek működési területükön gondoskodni a versenyszabályzat maradéktalan betartásáról - kötelesek a kijelölt feladataikat legjobb tudásuk szerint, pártatlanul végezni.- rádióforgalmi versenyeken a versenyszabályzat és a versenykiírás előírása szerint tevékenykedni - kötelesek a vezetőbíró utasításait végrehajtani - a vezetőbíró más versenybírói tevékenységet ( telepítő, értékelő, start, cél, stb) nem végezhet - kötelesek résztvenni a verseny bírói bizottságának munkájában. - egész tevékenységükkel,             magatartásukkal mutassanak példát a versenyzőknek, és a vendégeknek. 5.1 Versenybírók felelőssége A MRASZ versenyein a versenybírók a Szabályzat 5., 6.és 8. pontjai betartásáért felelősséggel tartoznak. A MRASZ Bírói Bizottság a beérkezett jelentések, és a versenyeken tapasztalt tevékenység alapján értékeli a versenybírók munkáját. 5.1.1 Eljárás a kötelezettséget nem teljesítő versenybírókkal. A versenybírói szabályzat megszegéséért, önkényes intézkedésért, a versenyszabályzat megsértéséért, jelentési kötelezettség elmulasztásáért a MRASZ Bírói Bizottsága szankciókat alkalmazhat. 5.1.2 A MRASZ BB által alkalmazható szankciók - a versenyre a versenybírói jelölés elutasítása - az adott szakágban versenybírói kijelölés felfüggesztése - a versenyen történt súlyos szabálysértés esetén beszámolóra kötelezés - javaslat a MRASZ Elnöksége felé a versenybírói visszaminősítésére. - javaslat a MRASZ Elnöksége felé a versenybírói minősítés visszavonására 5.1.3. Jogorvoslat Az elmarasztalt személy a MRASZ Bírói Bizottság határozatával szemben, nem halasztó hatállyal, panasszal fordulhat a MRASZ Fegyelmi Bizottsága felé, melyet a MRASZ Bírói Bizottság elnökének kell benyújtani. A panasz elektronikus levélben, a MRASZ Bírói Bizottság levelezési címén (biroibiz@mrasz.hu) is benyújtható. A panaszt a Bizottságnak saját véleményével együtt 10 napon belül kell továbbítania. 5.2 Versenybírók ellenőrzése A MRASZ Versenybírói Bizottsága ellenőrizheti a minősített versenybírók versenyeken tanúsított tevékenységét, a Szabályzatnak megfelelő bíráskodást. 5.2.1. Ellenőrzés végrehajtása A versenyeken a MRASZ Bírói Bizottság tagjai és az általuk esetenként megbízott személyek végezhetnek ellenőrzést. Az ellenőrzés kiterjed a versenyen végzett tevékenységre, a szabályok betartására és a verseny lebonyolításában végzett tevékenységre. A versenyt lebonyolítását veszélyeztető esetben a versenybíró megbízatását az ellenőr azonnali felfüggesztheti, ha van rá lehetőség másik versenybírót bízhat meg. Ilyen beavatkozásról az ellenőrnek részletes írásos jelentést kell készítenie a MRASZ Versenybíró Bizottsága és a MRASZ Elnöksége részére a versenyt követő 7 napon belül. 5.2.2. Ellenőrzéssel megbízott személy Ellenőrzéssel megbízott személy kizárólag MRASZ tagsággal rendelkező, az érintett szakágban minimálisan I. osztályú minősítéssel rendelkező személy lehet. 5 5.2.3 Jelentés az ellenőrzésről Az ellenőrzésről és annak tapasztalatairól, valamint a javasolt intézkedésekre vonatkozóan jelentést kell készíteni, melyet a verseny után 7 napon belül a MRASZ Bírói Bizottság vezetőjének meg kell küldeni. (4. sz. melléklet) 6. Fellebbezések elbírálása 6.1 A fellebbezés benyújtása A rádióamatőr versenyen benyújtott óvás elutasítása ellen, ha azt a versenykiírás tartalmazza, a MRASZ Bírói Bizottságához fordulhat az elutasított csapat vezetője, ill. a rádióállomás felelős kezelője. A fellebbezést az elutasítási határozatot követően 10 naptári napon lehet benyújtani a MRASZ Bírói Bizottságához írásban a MRASZ Titkárság címén, illetve elektronikus levélben a MRASZ Bírói Bizottságához a Bizottság E-mail levelező címén (biroibiz@mrasz.hu) a Szabályzat 5. sz. melléklete szerint 6.2 A fellebbezés tartalma. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: - a fellebbezés indokát - a verseny megnevezését, időpontját - az óvás elutasításának indokát ( mellékelni az óvást elutasító határozatot!) 6.3 Határozat A MRASZ Bírói Bizottsága határozatát a fellebbezés átvételétől számítva 15 napon belül köteles meghozni. Határozatában jogosult az eredmény megerősítésére és a fellebbezés elutasítására, annak megsemmisítésére, a Versenybizottság új eljárásra utasítására, javaslat tételre a minősítési pontok megvonására, súlyos eseteben javaslat tétel etikai, fegyelmi eljárás lefolytatására. A Bírói Bizottság helyezési sorrendet nem állapít meg. 7. Bírói jelentési kötelezettségek. 7.1 Jelentés a versenyről Minden egyes versenyről a versenyen résztvevő vezetőbírónak jelentést kell készítenie. (2. sz. melléklet). A jelentésnek tartalmazni kell: - a verseny megnevezését - idejét, helyét - résztvevők számát - bírók nevét, feladatát, minősítési osztályát - a versenyen történt eseményeket - óvás esetén az óvás indokát és a versenybíróság döntését. - rendkívüli eseményeket (pl. baleset, stb.) - esetleges sportfegyelemsértést - javaslatotokat A jelentéseket a MRASZ Bírói Bizottságának kell megküldeni legkésőbb a versenyt követő 7. napig. 7.2                                                                                                         

Egyéb jelentések Minden olyan észrevételről, eseményről, mely a verseny folyamán felmerült, és az bár nem szorosan a verseny rendezésével, lebonyolításával kapcsolatos, minden jelenlevő bíró illetőleg MRASZ tag, jelentést, javaslatot küldhet a MRASZ Bírói Bizottságának. A jelentésben foglaltakat a bizottság megvizsgálja, megtárgyalja, és ha szükséges, a további intézkedésre a javaslatát megteszi a MRASZ Elnöksége, vagy a szakág vezetése felé. A javaslattevő, vagy észrevételező felé a bizottság minden esetben visszajelzést ad a beadvány sorsáról. 6 8. MRASZ Bírói Bizottság, jelentési kötelezettsége. A MRASZ Bíró Bizottsága évi egy alkalommal beszámoló jelentést készít a MRASZ Elnökségének. 9. Bírók képzése, továbbképzése. 9.1 Bírók képzése A MRASZ versenybíró képzését a MRASZ Bírói Bizottság irányítja és szervezi. 9.1.1 MRASZ Bírói Bizottság feladata - kidolgozza a bíróképzés tematikáját és rendszerét - szervezi és bonyolítja a tanfolyamokat, beszámolókat - állandóan szinten tartja a bírói képzéshez szükséges ismeretek megszerzésének feltételeit, ennek érdekében szorosan együttműködik a MRASZ Versenybizottságával. - kijelöli a bírói vizsgák helyét, idejét és a lebonyolító személyeket. 9.2 Bírói vizsgák, beszámolók A képzés, továbbképzés folyamán a bírók beszámolókat, vizsgát tesznek. A sikeres vizsga a feltétele a bírói minősítés megszerzésének. A vizsgáztatás a MRASZ Bírói Bizottság által megadott tematika szerint történik. A bírói vizsga követelményeit a Bírói Szabályzat Függeléke tartalmazza. 9.2.1 Vizsgáztatók A bírói vizsgák vizsgabiztosait a MRASZ Bírói Bizottság jelöli ki. A kijelölésnél egyeztet a szervezőkkel, figyelembe veszi a vizsga fokozatát. A vizsgabizottság elnökét a MRASZ Bírói Bizottság biztosítja. 9.2.2 Jelentkezés a bírói vizsgára A bírói vizsgára a jelentkezést a MRASZ Titkárságára kell megküldenie a MRASZ Bírói Bizottsága részére. A jelentkezés elfogadását követően a jelentkező részére megküldésre kerülnek a szükséges iratok, valamint a vizsgadíj befizetéséhez szükséges csekk, mely befizetését követi a tematikus anyag megküldése. A MRASZ Bírói Bizottsága indokolt esetekben eltekinthet a MRASZ szerv jelentkezésétől és kérelemre saját hatáskörében is tarthat bírói beszámolókat, vizsgákat. 9.2.3 A vizsga helye A vizsga helyét a rendező szerv adja meg. Bírói vizsga bármikor, bárhol tartható, ha azon minimálisan 5 fő részt vesz, és azzal előzőleg a MRASZ Bírói Bizottság egyetértett. A MRASZ Bírói Bizottság a vizsgáztatáshoz szükséges személyi feltételt biztosítja. 9.2.4 Bírói vizsga költségei A bírói vizsga költségtérítéses, mely összeg nagyságát a MRASZ Elnöksége határozza meg. A résztvevők vizsgadíjait és költségeit a klubok, szervezetek átvállalhatják, és a MRASZ számlájára befizethetik. A MRASZ Bírói Bizottsága a MRASZ Elnökségének egyetértésével a költségtérítéstől eltekinthet. A vizsgát bonyolító vizsgabiztosok költségeit a rendező fedezi. A MRASZ Elnökség illetőleg a MRASZ Bírói Bizottság által delegált vizsgabiztosok utazási költségeit a MRASZ fedezi. 9.3 A bírói minősítések érvényessége A minősítéssel rendelkező bírók minősítésének érvényessége 4 (négy) év. A minősítést ennek leteltét megelőzően meg kell hosszabbítani. 9.3.1 A versenybíró minősítések meghosszabbítása A versenybíróknak a minősítés érvényességi idejének lejárta előtt a MRASZ Bírói Bizottság által szervezett továbbképzésen kell résztvenni a Szabályzat 9.4 pontja szerint. A továbbképzés zárásaként beszámolót kell tenni. Sikeres 7 beszámoló a feltétele a minősítési fokozat megtartásának. Sikertelen beszámoló egy fokozattal alacsonyabb minősítést eredményezhet. A továbbképzés alkalmával magasabb versenybírói minősítés is szerezhető. Magasabb versenybírói minősítés minimálisan két év után kérhető, ha a kérelmező legalább évente egy versenyen közreműködött, mint versenybíró, és a működésével kapcsolatban kifogás nem merült fel. 9.4 Bírók továbbképzése. 9.4.1 A bírák képzése, továbbképzése A minősítéssel rendelkező bírók képzése és továbbképzése a MRASZ Bírói Bizottságának a feladata, melyet négyévenként kell megtartani. A továbbképzésről jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet a továbbképzést befejező 7 napon belül kell küldeni a MRASZ Bírói bizottságának. A továbbképzésen résztvevők minősítése újabb négy évre érvényes. A minősítéssel nem rendelkezők a II. és III. osztályú minősítésre jogosító vizsgát tehetnek. A vizsgát egy időben a továbbképzéssel lehet  megszervezni. Itt érhető el sikeres vizsga letételével magasabb minősítési szint. A magasabb minősítés megadásához a MRASZ Bírói Bizottság egyetértése szükséges. A továbbképzést, a bíró vizsgát szervező szervezet kérelmére a MRASZ Bírói Bizottsága a szükséges előadót, vizsgabiztost biztosítja. 9.4.1.1 A nemzetközi osztályú minősítéssel rendelkező versenybírók számára is kötelező a 4 évenkénti illetve a rendkívüli továbbképzéseken való részvétel. amennyiben nem aktív bíró nemzetközi versenyeken 9.4.2 Visszaminősítés Azokat a versenybírókat, akik továbbképzésen nem vesznek részt, bírói beszámolót, vizsgát nem tesznek a minősítésük érvényességének lejártával egy minősítési fokozattal vissza kell minősíteni. 9.4.2.1 Azokat a versenybírókat akik visszaminősítésüket követő két éven belül nem vesznek részt versenybíróként (minősítésüknek megfelelően) versenyeken, és versenybírói vizsgát nem tesznek törölni kell a versenybírói névjegyzékből. 9.4.2.2 Azokat a versenybírókat akik két minősítési ciklus (8 év) alatt nem folytatnak versenybírói tevékenységet törölni kell a versenybírói névjegyzékből. 9.4.2.3 Versenybíró jegyzékből törlés történhet saját kérelemre is, melyet a MRASZ Bírói Bizottsághoz írásban ill. elektronikus levélben kell benyújtani. 9.4.3 A bírók képzése, továbbképzése A minősített bírók esetében a továbbképzés a MRASZ Bírói Bizottság szervezésében, és irányításával kerül megszervezésre. A továbbképzésen résztvevők számára az oktatás befejeztével kötelező beszámoló írása. A sikeres beszámoló a feltétele a minősítés további négy évre történő meghosszabbításának. A továbbképzés keretében lehetőség van magasabb minősítés megszerzésére a 9.3.1 pont feltélei szerint. . 9.4.4 Magasabb versenybírói fokozat megszerzése A magasabb versenybírói csak a meglévő versenybírói minősítés érvényességének ideje alatt szerezhető, melyet csak a MRASZ Bírói Bizottsága adhat meg. 9.4.5 Magasabb versenybírói fokozat megszerzésének feltételei Magasabb fokozatú versenybírói minősítő vizsgára jelentkezhet az a versenybíró (a 9.3.1 pont szerint) aki - legalább két éve rendelkezik versenybírói minősítéssel. 8 - a versenybírói tevékenysége ellen kifogás nem merült fel. a szabályzatok megváltozása miatt a MRASZ illetőleg tagszervezete által rendezett továbbképzésen vett részt - a Szabályzat 4.2 pontjának megfelelően legalább kettő, a MRASZ versenynaptárában szereplő, illetve a MRASZ által rendezett versenyen versenybíróként működött a versenybírói minősítésének megfelelően. 9.5 Képzések helyszíne Képzés, továbbképzés az ország területén bárhol szervezhető, melyet előzőleg be kell jelenteni a MRASZ Bírói Bizottságnak. 9.6 Képzések, továbbképzések költségei. A képzések, továbbképzések költségeit a rendező szerv fedezi, melyhez a résztvevőktől hozzájárulást kérhet. Ha a MRASZ Bírói Bizottság hivatalból küld képviselőt, előadót a rendezvényre, akkor annak költsége a MRASZ-t terheli. 9.7 Jelentés a bíró képzésről, továbbképzésről, vizsgákról, beszámolókról. A képzés, továbbképzést tartó szervezetnek, valamint a vizsgát, beszámolót lebonyolító vizsgabizottság vezetőjének az eseményt követő 7 napon belül írásos jelentést kell tenni a MRASZ Bírói Bizottságának.(3. sz. melléklet) A jelentésben szerepeltetni kell: - a képzés megnevezésének - képzés helyének, idejének - a képzés témakörének - az előadók neveinek (minősítésének) - a résztvevő személyek neveinek, előző minősítési fokozatának A jelentéshez mellékelni kell a vizsgát tevők eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvet. 10. Nyilvántartás 10.1 Nyilvántartás rendszere A rádióamatőr sportbírókról a MRASZ Bíró Bizottsága nyilvántartást vezet. A szakosodás 2009. évben kezdődik és a képzési, továbbképzési beszámolókkal folyamatosan kerül bevezetésre. 10.2 A versenybírók nyilvántartása. A versenybírókkal kapcsolatos feladatok a MRASZ Bírói Bizottság közvetlen hatáskörébe tartoznak. Ezzel kapcsolatos minden adatrögzítés a MRASZ Bírói Bizottság feladata. A MRASZ Bírói Bizottsága a minősített versenybírók névsorát a MRASZ honlapján közzéteszi. 10.2.1 A MRASZ Bírói Bizottság szervezésében beszámolt versenybírók nyilvántartása A MRASZ Bírói Bizottsága a szervezésében tartott továbbképzéseken, beszámolókon résztvevő versenybírókról nyilvántartást vezet, szervezi továbbképzésüket, magasabb versenybírói minősítésük megszerzését, illetve visszaminősítését. 11.Együttműködés a területi, regionális Bírói Bizottságokkal A MRASZ Bírói Bizottsága a MRASZ által elismert, a Szövetségbe felvételt nyert szervezetekkel, akik bírói bizottságokkal rendelkeznek kapcsolatot tart. Ezek a szervezetek kötelesek a szükséges adatszolgáltatást minden évben a 9.3 pontban megjelölt határidőig, illetőleg év közbeni változás esetén, 10 napon belül a MRASZ Bírói Bizottsága részére megküldeni. Bírói tevékenységük a MRASZ Bírói Bizottság felügyeletével történik. Bírói felkészítést önállóan folytathatnak, a bíró vizsga csak a MRASZ Bírói Bizottság szervezésében tehető. 9 A MRASZ Bíró Szabályzat módosított változata a Magyar Rádióamatőr Szövetség Elnöksége 2017. szeptember 30. napján hozott határozatával lépett életbe. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél alkalmazni kell. A szabályzat betartása minden MRASZ tagszervezet számára kötelező.

Budapest, 2017. szeptember 30. MRASZ Elnöksége

 ========================================== 

                                         2017.10.HÓ

           DEBBRECENI RÁDIÓ AMATŐR TALÁLKOZÓ 2017

   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


      
                                                

===========================================

                                      2017.09.HÓ

                          Buziási Rádiós Találkozó.

buzias.jpg

buzias.-.jpg

buzias-.jpg  ===========================================                                    2017.09.HÓ

                                      BURABU  2017  

burabu_m1.jpg

burabu_2.jpg

burabu_3.jpg

burabu_4.jpg

burabu_5.jpg

===========================================

                                             2017.09HÓ 

       Soproni Rádió Amatőr találkozó egy programja 2017  

img_4068.jpg

img_4071.jpg

img_4067.jpg

img_4068.jpg

 =========================================

                                              2017.09.HÓ      

                  -Szarvasi rádió amatőr találkozóról 2017 

p9010132.jpg

p9020137.jpg

p9020143.jpg

p9020149.jpg

pict3493.jpg

pict3494.jpg

pict3496.jpg

pict3501.jpg

pict3503.jpg

pict3513.jpg

pict3522.jpg

pict3529.jpg

pict3530.jpg

pict3538.jpg

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

                                         2017.08.HÓ

                                MÁRTÉLYI RÁDIÓ FORGALMAZÁS !

-Délvidéki,adai Rádió Amatőrők      verseny forgalmazása  Hódmezővásárhely -  mártéi üdülő  övezetből   2017.08.24.-én 12,00-órától - 2017.08.27.-én 12,00-  ig, szinte minden amatőr sávon.  HA/YT7E        HA/YU7ZZ             hívójelekkel. megkezték a forgalmazást.

1.jpg

                      HA/YU7ZZ  Berendezései a kitelepülésen !

2.jpg

                HA/YT7E     Berendezései a kitelepülésen !

2017.08.27.-én 11 óráig a szerbiai rádiósok, több mint 700 összeköttetést létesítettek a világ számos országával a mártélyi üdülő területről.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

                                           2017.08.HÓ

                                         TALÁLKOZÓK !

 -Rádió Amatőr találkozó és börze Szarvason 2017.09.02.-án

-Fonyódi rádió Amatőr találkozó és börze 2017.09.09.-én

-Debreceni Rádió Amatőr találkozó és börze 2017.09.15,16,17.-én Dorcas  cempingben.

-Szüreti bál Hódmezővásárhelyen a Jókai utcai csucsi olvasókörbe  2017.09.23.-án

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.

                                       2017.08.HÓ

                           TS-520 RH. Adó -Vevő rádió készülék !

               Hatótávolsága :a_fold_terkepe.jpga föld !

ts_520.jpg

                                   RH.  adó - vevő

============================================

                                           2017.08.HÓ

                    BALLÓSZÖGI RÉÁDIÓS TALÁLKOZÓ!

balloszog.jpg

                                             Ballószög

balloszog-.jpg

==============================================

                                      2017.08.HÓ

                                     HÍRMONDÓ 2017   !!

https://mail.google.com/mail/u/0/#trash/15e421ca71db6e51?projector=1 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

           

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 145
Heti: 390
Havi: 1 943
Össz.: 3 002

Látogatottság növelés
Oldal: Amatőr rádiózás
OLDALAK (MENÜ) - © 2008 - 2017 - autovadasz.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: http://autovadasz.hupont.hu/ - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »